Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png b564057cee1d6e42b32fd1e4e9b16622
bip.png 56059d7bb4947eaf0554a66eacb36519
Niedziela,  5 grudnia 2021
Kryspiny, Norberta, Sabiny
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2020-02-03 Marta Owczarzak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Na podstawie uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony zdrowia.
Konsultacje odbędą się w okresie od 10.02.2020 r. do 24.02.2020 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 138/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 17 stycznia, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla: www.nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. drogą elektroniczną na adres:
Uwagi i opinie z datą wpływu po 24.02.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię