platki_sniegu_zima.jpg e276936bbfc680f1168415cbe25b1610

Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 6b313455bf8024dfd126becd579e6b7f
bip.png bd69549d6d50af601721790ea30ce96d
Wtorek,  30 maja 2023
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Deklaracja dostępności
2020-01-03 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Nekli obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nekla.eu Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kaczmarski, e-mail: a.kaczmarski@gminanekla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 614373177 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, za pośrednictwem poczty elektronicznej nekla@gminanekla.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 wejścia od ul. Dworcowej, 1 wejście z tyłu od parkingu. Do wejścia z tyłu prowadzą schody. Dwa wejścia od ul. Dworcowej są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla gości przeznaczone jest wejście z lewej strony od ul. Dworcowej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Pracownicy z biur na piętrze są zobowiązani do zejścia na parter celem obsługi niepełnosprawnego interesanta, po uprzednim zgłoszeniu się interesanta w sekretariacie mieszczącym się na parterze.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres nekla@gminanekla.pl,
- faxem na nr tel. 61 4386 490,
- osobiście w sekretariacie urzędu,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

2. Budynek: Urząd Miasta i Gminy Nekla, Referat Promocji, Kultury… ul. Wiosny Ludów 2b

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 wejście od ul. Wiosny Ludów, 1 wejście od hurtowni budowlanej. Referat mieści się na piętrze. Do wejścia od ul. Wiosny Ludów prowadzą schody. Wejście od hurtowni budowlanej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda. Znajduje się przy wejściu od hurtowni budowlanej z lewej strony,

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrze.

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres nekla@gminanekla.pl,
- faxem na nr tel. 61 4386 490,
- osobiście w sekretariacie urzędu,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

3. Budynek: Urząd Miasta i Gminy Nekla, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5

Budynek parterowy. Do budynku prowadzi 1 wejście. Referat mieści się na parterze. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres nekla@gminanekla.pl,
- faxem na nr tel. 61 4386 490,
- osobiście w sekretariacie urzędu,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że dnia 24 grudnia 2019 roku (Wigilia) Urząd Miasta i Gminy Nekla będzie czynny do godziny 12.