Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 43b8c0e17b6e836e47bcfd38ef14217c
bip.png 0651c12d6c02b51f7b0cee94abb82ca5
Poniedziałek,  29 maja 2023
Benity, Maksymiliana, Teodozji
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
2010-12-09 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla
czyli karty usług publicznych z wnioskami

Urząd Miasta i Gminy Nekla opracował dla Państwa karty usług publicznych. W kartach zawarte są wszelkie niezbędne informacje ułatwiające poprawne załatwienie sprawy w naszym urzędzie:
- wymagane dokumenty
- miejsce załatwienia sprawy
- termin załatwienia sprawy
- sposób załatwienia sprawy
- opłaty
- tryb odwoławczy
- podstawa prawna
- inne dodatkowe informacje

Oprócz kart usług publicznych dostępne są formularze wniosków w formatach DOC i PDF.

WAŻNE!
Przed pobraniem formularzy, prosimy zapoznać się z
klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Stanowiska i lista spraw

Planowanie Przestrzenne

1. NG-01 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  przyklad

2. NG-02 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  przyklad

3. NG-03 Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. NG-04 Uzyskanie zmiany decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. NG-05 Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. NG-06 Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

7. NG-07 Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

8. NG-08 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Oświata

3. OO-03 Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_doc  wniosek2_pdf

4. SO-04 Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły (ośrodka)
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. SO-05 Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. OO-06 Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf   wniosek2_doc  wniosek2_pdf

7. OO-07 Uzyskanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę prywatną
karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf   wniosek2_doc  wniosek2_pdf  wniosek3_doc  wniosek3_pdf

 

Gospodarka Nieruchomościami

1. GG-01 Uzyskanie numeru porządkowego
karta   wniosek_pdf

2. GG-02 Uzyskanie decyzji podziałowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

3. GG-03 Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. GG-04 Uzyskanie przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. GG-05 Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek3_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf wniosek3_pdf

6. GG-06 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Ochrona Środowiska

1. GO-01 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

2. GO-02 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

USC

1. USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka (dzieci urodzone na terenie Gminy Nekla)
karta 

2. USC-02 Zgłoszenie zgonu
karta 

3. USC-03 Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
karta 

4. USC-04 Zaświadczenie stwierdzajace brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu konkordatowego)
karta 

5. USC-05 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. USC-06 Zaświadczenie o stanie cywilnym
karta 

7. USC-07 Odpis aktu stanu cywilnego
karta 

8. USC-08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
karta 

9. USC-09 Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego
karta 

10. USC-10 Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

11. USC-11 Zmiana imienia lub nazwiska
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

 

Drogi Publiczne

1. ND-01 Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Działalność Gospodarcza

1. FO-18 Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej
karta 

Formularze wniosków do pobrania są na stronie www.ceidg.gov.pl

Od 1 lipca 2011 r. można zakładać działalność gospodarczą poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub za pośrednictwem tut. urzędu, korzystając z zawartych na ww. stronie formularzy

6. FO-16 Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży)

karta wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

7. FO-17 Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (dla przedsiębiorców)
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Referat Księgowości

13. FK-13 Zgłoszenie szkody powstałej na drodze gminnej
karta   wniosek1_pdf wniosek2_pdf  wniosek3_pdf

 

Referat Gospodarki Komunalnej

1. NGK-01 Uzyskanie uzgodnień na dostawę wody i/lub odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

2. NGK-02 Wydanie warunków technicznych na dostawę wody, odprowadzanie ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

3. NGK-03 Wydanie warunków na dodatkowy wodomierz
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

4. NGK-04 Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

5. NGK-05 Dokonanie odbioru przyłącza/sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

6. NGK-06 Reklamacja prawidłowości wskazań wodomierza głównego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

7. NGK-07 zaświadczenia o jakości wody
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

8. NGK-8 Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

 

10. NGK-10 Uzyskanie skierowania na bezpłatną sterylizację/kastrację
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

 11. NGK-11 Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf

12. NGK-12 Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt
karta 

13. NGK-13 Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt
karta 

14. NGK-14 Zlecenie na opróżnienie zbiornika bezodpływowego
karta  

15. NGK-15 Podpisanie umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

16. NGK-16 Otwarcie/zamknięcie/likwidacja przyłącza wodociągowego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

17. NGK-17 Wpisanie do rejestru szamb
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

18. NGK-18 Wpisanie do rejestru przydomowych oczyszczalni
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

19. NGK-19 Zmiana umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

20. NGK-20 Zgłoszenie awarii wody/kanalizacji
karta 

21. NGK-21 Udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf  wniosek3_doc wniosek3_pdf   wniosek4_doc wniosek4_pdf

22. NGK-22 Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf wniosek3_pdf wniosek4_pdf

Podatki i opłaty lokalne

1. FO-01 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych
karta   Deklaracja_DT_1_xlsm  Deklaracja_DT_1_pdf  Deklaracja_DT_1A_pdf  Deklaracja_DT_1A_DO_WYPELNIANIA_pdf  

2. FO-02 Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
karta  wniosek_pdf  zalacznik I okres_doc  zalacznik I okres_pdf  zalacznik II okres_doc  zalacznik II okres_pdf 

3. FO-03 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych
karta 

DO 30.06.2019 r. wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek3_doc   wniosek1_pdf  wniosek2_pdf  wniosek3_pdf 

OD 1.07.2019 r.  informacja_o_nieruchomosciach_pdf   informacja_o_nieruchomosciach_xlsm   zal_przed_podl_opodatk_pdf   zal_przed_podl_opodatk_xlsm  zal_przed_podl_zwolnieniu_pdf  zal_przed_podl_zwolnieniu_xlsm  zal_dane_poz_podatnikow_pdf   zal_dane_poz_podatnikow_xlsm 

4. FO-04 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
karta 

DO 30.06.2019 FO-03-02_doc  FO-03-02_pdf  FO-03-03_doc  FO-03-03_pdf  FO-04-01_doc  FO-04-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-04-02_xlsm  FO-04-02_pdf  FO-04-03_xlsm  FO-04-03_pdf  FO-04-01_xlsm  FO-04-04_pdf  

5. FO-05 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób fizycznych
karta 

DO 30.06.2019 FO-05-01_doc  FO-05-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-05-02_xlsm  FO-05-02_pdf  FO-05-03_xlsm  FO-05-03_pdf  FO-05-01_xlsm  FO-05-04_pdf 

6. FO-06 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób prawnych
karta  

DO 30.06.2019 FO-06-01_doc  FO-06-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-06-02_xlsm  FO-06-02_pdf  FO-06-03_xlsm  FO-06-03_pdf  FO-06-01_xlsm  FO-06-04_pdf 

7. FO-07 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek leśny od osób fizycznych

karta 

DO 30.06.2019 FO-07-01_doc  FO-07-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-07-02_xlsm  FO-07-02_pdf  FO-07-03_xlsm  FO-07-03_pdf  FO-07-01_xlsm  FO-07-04_pdf 

8. FO-08 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek leśny od osób prawnych
karta  

DO 30.06.2019 FO-08-01_doc  FO-08-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-08-02_xlsm  FO-08-02_pdf  FO-08-03_xlsm  FO-08-03_pdf  FO-08-01_xlsm  FO-08-04_pdf 

9. FO-09 Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf   oswiadczenie_doc  oswiadczenie_pdf   informacja_doc  informacja_pdf

10. FO-10 Ulga inwestycyjna w gospodarstwie rolnym
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  zestawienie_doc  zestawienie_pdf   oswiadczenie_doc  oswiadczenie_pdf   formularz_doc  formularz_pdf 

11. FO-11 Ulga w spłacie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia
karta  wniosek_doc  oswiadczenie_doc  wniosek_pdf  oswiadczenie_pdf

12. FO-12 Uzyskanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

13. FO-13 Uzyskanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

14. FO-14 Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

 15. FO-15 Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego/ o posiadanych użytkach rolnych/ o dochodach z gospodarstwa rolnego

karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

19. FO-19 Zgłoszenie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

karta  wniosek_pdf 

 

Promocja

1. ZP-01 Uzyskanie patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

Zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, ewidencja ludności, dowody osobiste

1. NU-01 Zgromadzenia publiczne
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

2. NU-02 Zgromadzenia publiczne - postępowanie uproszczone
karta

3. NU-03 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. NU-04 Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
karta   wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

5. NU-05 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
karta  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

6. NU-06 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
karta  wniosek_pdf

7. NU-07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy
karta  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

8. NU-08 Uzyskanie dowodu osobistego
karta  wniosek_pdf

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię