Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png b493afd087638d1478a15ede45397976
bip.png 35e2688b579a10db4b7a2c9dbfdc9dfc
Niedziela,  5 grudnia 2021
Kryspiny, Norberta, Sabiny
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
2010-12-09 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla
czyli karty usług publicznych z wnioskami

Urząd Miasta i Gminy Nekla opracował dla Państwa karty usług publicznych. W kartach zawarte są wszelkie niezbędne informacje ułatwiające poprawne załatwienie sprawy w naszym urzędzie:
- wymagane dokumenty
- miejsce załatwienia sprawy
- termin załatwienia sprawy
- sposób załatwienia sprawy
- opłaty
- tryb odwoławczy
- podstawa prawna
- inne dodatkowe informacje

Oprócz kart usług publicznych dostępne są formularze wniosków w formatach DOC i PDF.

WAŻNE!
Przed pobraniem formularzy, prosimy zapoznać się z
klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Stanowiska i lista spraw

Planowanie Przestrzenne

1. NG-01 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  przyklad

2. NG-02 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  przyklad

3. NG-03 Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. NG-04 Uzyskanie zmiany decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. NG-05 Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. NG-06 Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

7. NG-07 Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

8. NG-08 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Oświata

3. OO-03 Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_doc  wniosek2_pdf

4. SO-04 Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły (ośrodka)
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. SO-05 Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. OO-06 Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf   wniosek2_doc  wniosek2_pdf

7. OO-07 Uzyskanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę prywatną
karta  wniosek1_doc  wniosek1_pdf   wniosek2_doc  wniosek2_pdf  wniosek3_doc  wniosek3_pdf

 

Gospodarka Nieruchomościami

1. GG-01 Uzyskanie numeru porządkowego
karta   wniosek_pdf

2. GG-02 Uzyskanie decyzji podziałowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

3. GG-03 Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. GG-04 Uzyskanie przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

5. GG-05 Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek3_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf wniosek3_pdf

6. GG-06 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Ochrona Środowiska

1. GO-01 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

2. GO-02 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

USC

1. USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka (dzieci urodzone na terenie Gminy Nekla)
karta 

2. USC-02 Zgłoszenie zgonu
karta 

3. USC-03 Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
karta 

4. USC-04 Zaświadczenie stwierdzajace brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu konkordatowego)
karta 

5. USC-05 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

6. USC-06 Zaświadczenie o stanie cywilnym
karta 

7. USC-07 Odpis aktu stanu cywilnego
karta 

8. USC-08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
karta 

9. USC-09 Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego
karta 

10. USC-10 Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

11. USC-11 Zmiana imienia lub nazwiska
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

 

Drogi Publiczne

1. ND-01 Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Działalność Gospodarcza

1. FO-18 Uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej
karta 

Formularze wniosków do pobrania są na stronie www.ceidg.gov.pl

Od 1 lipca 2011 r. można zakładać działalność gospodarczą poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub za pośrednictwem tut. urzędu, korzystając z zawartych na ww. stronie formularzy

6. FO-16 Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży)

karta wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

7. FO-17 Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (dla przedsiębiorców)
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

 

Referat Księgowości

13. FK-13 Zgłoszenie szkody powstałej na drodze gminnej
karta   wniosek1_pdf wniosek2_pdf  wniosek3_pdf

 

Referat Gospodarki Komunalnej

1. NGK-01 Uzyskanie uzgodnień na dostawę wody i/lub odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

2. NGK-02 Wydanie warunków technicznych na dostawę wody, odprowadzanie ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

3. NGK-03 Wydanie warunków na dodatkowy wodomierz
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

4. NGK-04 Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

5. NGK-05 Dokonanie odbioru przyłącza/sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

6. NGK-06 Reklamacja prawidłowości wskazań wodomierza głównego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

7. NGK-07 zaświadczenia o jakości wody
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

8. NGK-8 Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

 

10. NGK-10 Uzyskanie skierowania na bezpłatną sterylizację/kastrację
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

 11. NGK-11 Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf

12. NGK-12 Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt
karta 

13. NGK-13 Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt
karta 

14. NGK-14 Zlecenie na opróżnienie zbiornika bezodpływowego
karta  

15. NGK-15 Podpisanie umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

16. NGK-16 Otwarcie/zamknięcie/likwidacja przyłącza wodociągowego
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

17. NGK-17 Wpisanie do rejestru szamb
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

18. NGK-18 Wpisanie do rejestru przydomowych oczyszczalni
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

19. NGK-19 Zmiana umowy na świadczenie usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków
karta   wniosek_doc wniosek_pdf

20. NGK-20 Zgłoszenie awarii wody/kanalizacji
karta 

21. NGK-21 Udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf  wniosek3_doc wniosek3_pdf   wniosek4_doc wniosek4_pdf

22. NGK-22 Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
karta   wniosek1_doc wniosek1_pdf   wniosek2_doc wniosek2_pdf wniosek3_pdf wniosek4_pdf

Podatki i opłaty lokalne

1. FO-01 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych
karta   Deklaracja_DT_1_xlsm  Deklaracja_DT_1_pdf  Deklaracja_DT_1A_pdf  Deklaracja_DT_1A_DO_WYPELNIANIA_pdf  

2. FO-02 Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
karta  wniosek_pdf  zalacznik I okres_doc  zalacznik I okres_pdf  zalacznik II okres_doc  zalacznik II okres_pdf 

3. FO-03 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych
karta 

DO 30.06.2019 r. wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek3_doc   wniosek1_pdf  wniosek2_pdf  wniosek3_pdf 

OD 1.07.2019 r.  informacja_o_nieruchomosciach_pdf   informacja_o_nieruchomosciach_xlsm   zal_przed_podl_opodatk_pdf   zal_przed_podl_opodatk_xlsm  zal_przed_podl_zwolnieniu_pdf  zal_przed_podl_zwolnieniu_xlsm  zal_dane_poz_podatnikow_pdf   zal_dane_poz_podatnikow_xlsm 

4. FO-04 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
karta 

DO 30.06.2019 FO-03-02_doc  FO-03-02_pdf  FO-03-03_doc  FO-03-03_pdf  FO-04-01_doc  FO-04-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-04-02_xlsm  FO-04-02_pdf  FO-04-03_xlsm  FO-04-03_pdf  FO-04-01_xlsm  FO-04-04_pdf  

5. FO-05 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób fizycznych
karta 

DO 30.06.2019 FO-05-01_doc  FO-05-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-05-02_xlsm  FO-05-02_pdf  FO-05-03_xlsm  FO-05-03_pdf  FO-05-01_xlsm  FO-05-04_pdf 

6. FO-06 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób prawnych
karta  

DO 30.06.2019 FO-06-01_doc  FO-06-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-06-02_xlsm  FO-06-02_pdf  FO-06-03_xlsm  FO-06-03_pdf  FO-06-01_xlsm  FO-06-04_pdf 

7. FO-07 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek leśny od osób fizycznych

karta 

DO 30.06.2019 FO-07-01_doc  FO-07-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-07-02_xlsm  FO-07-02_pdf  FO-07-03_xlsm  FO-07-03_pdf  FO-07-01_xlsm  FO-07-04_pdf 

8. FO-08 Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek leśny od osób prawnych
karta  

DO 30.06.2019 FO-08-01_doc  FO-08-01_pdf  

OD 1.07.2019  FO-08-02_xlsm  FO-08-02_pdf  FO-08-03_xlsm  FO-08-03_pdf  FO-08-01_xlsm  FO-08-04_pdf 

9. FO-09 Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf   oswiadczenie_doc  oswiadczenie_pdf   informacja_doc  informacja_pdf

10. FO-10 Ulga inwestycyjna w gospodarstwie rolnym
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf  zestawienie_doc  zestawienie_pdf   oswiadczenie_doc  oswiadczenie_pdf   formularz_doc  formularz_pdf 

11. FO-11 Ulga w spłacie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia
karta  wniosek_doc  oswiadczenie_doc  wniosek_pdf  oswiadczenie_pdf

12. FO-12 Uzyskanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

13. FO-13 Uzyskanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

14. FO-14 Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

 15. FO-15 Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego/ o posiadanych użytkach rolnych/ o dochodach z gospodarstwa rolnego

karta  wniosek_doc  wniosek_pdf 

19. FO-19 Zgłoszenie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

karta  wniosek_pdf 

 

Promocja

1. ZP-01 Uzyskanie patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

Zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, ewidencja ludności, dowody osobiste

1. NU-01 Zgromadzenia publiczne
karta  wniosek1_doc  wniosek2_doc  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

2. NU-02 Zgromadzenia publiczne - postępowanie uproszczone
karta

3. NU-03 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
karta  wniosek_doc  wniosek_pdf

4. NU-04 Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
karta   wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

5. NU-05 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
karta  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

6. NU-06 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
karta  wniosek_pdf

7. NU-07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy
karta  wniosek1_pdf  wniosek2_pdf

8. NU-08 Uzyskanie dowodu osobistego
karta  wniosek_pdf

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię